دی ۱۰۱۳۹۶
 

به استناد منابع، امام رضا(ع) از طریق بصره وارد اهواز شد. در کتب روایی آمده است مأمون از رجاء بن ضحاک تعهد گرفت که امام را از راه بصره و اهواز و فارس ببرد نه از راه کوفه و قم. در جایی دیگر آمده که مأمون به امام رضا(ع) نوشت نه از راه جبل و قم بلکه از راه بصره و اهواز و فارس به مرو تشریف بیاورند. در نقل دیگری آمده مأمون به امام رضا(ع) نوشت: «از راه کوفه و قم حرکت مکن.» پس امام از راه بصره و اهواز و فارس آمد. ممکن است اصرار مأمون به این سبب باشد که دو شهر کوفه و قم مرکز تشیع بوده و ساکنان آن معتقد به امامت حضرت و نسبت به او مطیع بودند. از این روی مأمون دستور می‌دهد حضرت از مسیر جبل (کرمانشاه) – همدان – قم به سمت خراسان حرکت نکند.
بخشی از مدخل اهواز در جلد دوم دانشنامه امام رضا علیه السلام

 ديدگاه خود را بيان كنيد.

(الزامي)

(الزامي)